Stichting
Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap

__________ Opgericht: 1 augustus 1997 __________
Weversveld 21
7031 CP WEHL
contactpersoon/secr.: de heer J. Menting
e-mail: vriendenwehlsebos@2john.com
internet: http://walk.to/vriendenwehlsebos

nieuws | bestuur | doelstelling | lidmaatschap | werkzaamheden | nieuw beleid | meer bosBESTUUR
W.H. Gotink, Pr. Willem Alexanderstraat. 10 7031 ZD Wehl (voorz.)
de heer J. Menting, Weversveld 21 7031 CP Wehl (secr.)
H.J. Moorman, Peppelpas 14 7031 WE Wehl (penn.)
NIEUWS
De stichting is de afgelopen winter van 1999 volop in de weer geweest om het Wehlse landschap te verfraaien.
Een overzicht:
In het bosgebied van de familie Klaassen, links en rechts van het Burg. Moorman Voetpad, zijn in de grote getale aanwezige prunusbomen, prunusopslag en opslag van wilde bramen verwijderd. Bij de woning van de familie Klaassen is de aanwezige kolk uitgediept, het slib verwijderd en rondom een beschoeing van hardhout gemaakt. De schuin aflopende oevers zijn weer in oude staat teruggebracht. De aanwezige bomen, heesters en planten op het eiland zijn gesnoeid, ingekort en er is een bruggetje gelegd waardoor het eilandje weer te bereiken is. Achter de boerderij van de familie Spaan aan de Bahrseweg is over de lengte van 800 meter langs de Wehlse Leigraaf, op vier zatermorgens en een volle dag de meidoornhagen en sleedoornhagen, die een hoogte hadden bereikt van 5,5 à 6 meter, ingekort en afgezaagd tot op 1 meter hoogte. In het bosgebied van de familie KLaassen nabij het Hagelkruis is op vier zaterdagmorgens een nieuw aanplant aangebracht van 300 inlandse eiken, honderd beuken en 25 krentenbomen, één en ander ter vervanging van circa 1500 vierkante meter in slechte staat verkerend bos. De houten zittingen en leuningen van 3 banken in het bos zijn weer opnieuw in de buitenlak gezet.

Vrijwilligers zijn op zaterdagen om negen uur welkom bij de schuur/zagerij achter Jagershuis.
Giften zijn welkom op rekening 15.75.99.341DE STICHTING HEEFT TEN DOEL
A. het instandhouden, herstellen of opnieuw ontwikkelen van bos en landschap in de gemeente Wehl;
B. daar waar mogelijk de samenhang tussen wonen en werken enerzijds en natuur en landschap anderzijds verbeteren en verfraaien;
C. het herstellen, handhaven en zo nodig verbeteren van de leefomstandigheden van de oorspronkelijke flora en fauna;
D. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.D
e stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het opzetten van activiteiten in het betreffende gebied, het opzetten van werkgroepen, het aanbieden van kennis, het verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek, alles genomen in de ruimste zin des woords.
De werkzaamheden in het Wehlse bos en landschap worden uitgevoerd in nauw overleg met boseigenaren en de gemeente Wehl. Als basis dient het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Wehl die tevens optreedt als adviseur en jaarlijks een financieele bijdrage levert.
Wilt u meer weten over onze doelstelling en/of werkzaamheden, de stichting beschikt over een videofilm die u voor f 25,- kunt kopen. Voor eenmalige vertoning in verenigingen of andere instellingen is de videofilm gratis af te halen bij Wim Gotink, Prins Willem Alexanderstraat 10 Wehl, tel.06-22559760.


LIDMAATSCHAP
De stichting kent sponsors die een bijdrage leveren van f 100,- per jaar. U kunt lid worden van de stichting voor een bedrag van f 25,- per jaar. Daarnaast kent ze donateurs die jaarlijks f 10,- bijdragen.


WERKZAAMHEDEN
Elke zaterdagmorgen is een groep leden aktief werkzaam in het bos en/of landschap. Het betreft mensen met diverse beroepen, vutters of gepensioneerden die daadwerkelijk inzet leveren. De aanvangstijd is s'morgens om 9.00. uur tot 12.00. uur en de plaats van samenkomst is het Jagershuis, Loilseweg 1 Wehl. Voor gereedschap en beschermkleding wordt gezorgt. Ieder werkt in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheid.
De werkzaamheden bestaan uit:
- snoeien van heggen, bomen en struiken;
- jonge aanplant schoonhouden;
- aanleg en onderhoud van poelen en watergangen;
- graven, zagen, hakken, timmeren en schilderwerk;
- het ruimen van afval;
- aanleg en onderhoud paden en wegen;
- behoefte is er aan een persoon die de koffiemaaltijd wil verzorgen.


NIEUW BELEID
De stichting is opzoek naar mensen die geinteresseerd zijn of kennis hebben van flora en fauna. Ze wil subgroepen vormen die zich gaan verdiepen in het voorkomen van dieren en planten of opnieuw te herstellen van gewenste flora en fauna. We denken hierbij aan bijen en vlinders, vogels en dieren, bomen, planten en kruiden.
Tevens wil ze cursussen organiseren met de mogelijkheid om meer kennis op te doen van dieren en planten in ons leefgebied en hoe hiermee het best kan worden omgegaan.
Voor de vaste medewerkers is een cursus voor veilig gebruik van gereedschap en materialen.

Hebt u interesse of wilt u lid worden neem dan kontakt op met ons secretariaat
de heer J. Menting, Weversveld 21, Wehl of
H.J. Moorman, Peppelpas 14, 7031 WE Wehl tel.0314-681219


MEER BOS
In Wehl Digitaal is ook een Tour2000 opgenomen, waaronder een pagina met prachtige afbeeldingen van het Wehlse bos. Klik hier WehlTour2000 om verder te wandelen in de mooie Wehlse natuur!